Home Pelajaran Penting dari “Iyyaaka Na’budu wa Iyyaaka Nasta’iin” Memurnikan Ibadah dan Isti'anah hanya kepada Allah

Memurnikan Ibadah dan Isti’anah hanya kepada Allah